İletişim

Politika e Privatësisë

Siguria juaj është e rëndësishme për ne. Për këtë arsye, të dhënat tuaja personale që do të ndani me ne mbrohen me ndjeshmëri.

Ne, Poliklinika Private Nişantaşı, si kontrollues i të dhënave, me këtë politikë të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave personale, cilat të dhëna personale do të përpunohen për çfarë qëllimi, me kë dhe pse mund të ndahen të dhënat e përpunuara, metodën tonë të përpunimit të të dhënave dhe arsyet tona ligjore; Ne synojmë t’ju sqarojmë për të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja të përpunuara.

Të dhënat tuaja personale të mbledhura, mënyra e grumbullimit dhe arsyeja ligjore

Adresa juaj IP dhe informacioni i agjentit të përdoruesit përdoren vetëm për analitikë dhe skedarë skedarësh etj. do të përpunohen me anë të teknologjive, metodave automatike ose jo automatike dhe ndonjëherë do të merren nga palë të treta si ofruesit analitikë, rrjetet e reklamave, ofruesit e informacionit të kërkimit, ofruesit e teknologjisë, do të regjistrohen, ruhen dhe përditësohen, brenda kornizës dhe kohëzgjatjes së shërbimit dhe marrëdhënie kontraktuale mes nesh, mbi bazën e kushtit të përpunimit të interesit legjitim.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave tuaja personale

Të dhënat tuaja personale që i ndani me ne vetëm duke i analizuar;

 • Për të përmbushur kërkesat e shërbimeve që ofrojmë në mënyrën më të mirë,
 • Për të siguruar që këto shërbime mund të aksesohen nga ju dhe të përfitohen në nivelin maksimal,
 • Për të zhvilluar shërbimet tona në përputhje me nevojat tuaja
 • Për t’ju sjellë së bashku me ofrues më të gjerë shërbimesh brenda kornizave ligjore
 • Për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga ligji (ndarja e të dhënave personale me autoritetet gjyqësore dhe administrative sipas kërkesës), ai do të përpunohet dhe përditësohet në përputhje me qëllimin e tij dhe në mënyrë të matur gjatë gjithë periudhës së kontratës dhe shërbimit.

Kujt dhe për çfarë qëllimesh mund të transferohen të dhënat personale të mbledhura

Të dhënat tuaja personale që ndani me ne; Ajo mund t’u transferohet palëve të treta, institucioneve dhe organizatave brenda dhe jashtë vendit, me të cilat ne marrim dhe/ose ofrojmë shërbime për të kryer aktivitetet tona, me të cilët kemi marrëdhënie kontraktuale, me të cilët bashkëpunojmë, dhe tek autoritetet gjyqësore dhe administrative mbi kërkesë, me kusht që të merren masat e nevojshme teknike dhe administrative.

Të drejtat tuaja si Personi, të dhënat personale të të cilit përpunohen

Në bazë të nenit 11 të KVKK-së, të gjithë mund të përdorin të drejtat e mëposhtme duke aplikuar tek kontrolluesi i të dhënave:

 1. Duke mësuar nëse të dhënat personale përpunohen apo jo,
 2. Nëse të dhënat personale janë përpunuar, duke kërkuar informacion në lidhje me to,
 3. Mësoni qëllimin e përpunimit të të dhënave personale dhe nëse ato përdoren në përputhje me qëllimin,
 4. Njohja e palëve të treta të cilave u transferohen të dhënat personale brenda ose jashtë vendit,
 5. Kërkimi i korrigjimit të të dhënave personale në rast të përpunimit jo të plotë ose të pasaktë,
 6. Kërkesa për fshirjen ose shkatërrimin e të dhënave personale,
 7. Duke kërkuar njoftimin e transaksioneve të kryera në përputhje me nënparagrafët (e) dhe (f) për palët e treta të cilave u janë transferuar të dhënat personale,
 8. Kundërshtimi i shfaqjes së një rezultati kundër vetë personit duke analizuar të dhënat e përpunuara ekskluzivisht përmes sistemeve të automatizuara,
 9. Ajo ka të drejtë të kërkojë kompensimin e dëmit në rast humbjeje për shkak të përpunimit të paligjshëm të të dhënave personale.

Ju mund të na kontaktoni përmes info@ozelnisantasipoliklinigi.com për të ushtruar të drejtat tuaja të listuara më sipër.

Komunikimi

Ju jeni plotësisht të lirë të pranoni ose refuzoni përpunimin e të dhënave tuaja personale, i cili është vetëm i nevojshëm, në përputhje me këtë politikë të privatësisë dhe të përpunimit të të dhënave personale, në mënyrë që të mund të analizoni në mënyrë që t’ju shërbejë. Nëse vazhdoni të përdorni faqen, ne do të supozojmë se e keni pranuar atë dhe për informacion më të detajuar, ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni përmes adresës së postës elektronike info@ozelnisantasipoliklinigi.com.